You are here

2012

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012

Ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10 i Hyvingesalen på adressen Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge.

Aktieägarens rätt att föra upp ett ärende på dagordningen för bolagsstämman

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på måndag den 16 januari 2012. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Styrelsens förslag till bolagsstämman 2012

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2012

Kandidaternas CV:n

Konecranes Abp:s årsberättelse 2011

Modell på fullmakt

VD:s presentation

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 22.3.2012

Dataskyddsbeskrivning

Uppgifter som uppsamlas genom detta system och används vid arrangerandet av Konecranes Abp:s bolagsstämma, som t.ex. personbeteckning, företags- och organisationsnummer och värdeandelskontonummer, används enbart för att identifiera aktieägarna samt att bestyrka ägandet. Endast vissa bestämda personer har tillgång till systemet med hjälp av användar-id och lösen. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

Euroclear Finland Ab ansvarar för systemets tekniska underhåll. Dataförbindelsen mellan användarens webbläsare och Euroclear Finland Ab:s server är SSL-skyddad.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen här.

Till början av sidan

Styrelsens förslag till bolagsstämman 2012

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté

Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag angående införande av ett aktiesparprogram samt bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission

Till början av sidan