You are here

2013

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013

Bolagsstämman för 2013 hölls 21.3.2013 i Hyvinge, Finland. Sammanlagt 371 aktieägare som representerade ca 44,3 procent av bolagets röster deltog, antingen själva eller via fullmakt.

En aktieägare har, enligt aktiebolagslagen, rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på tisdag den 15 januari 2013. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Beslut vid bolagsstämma

VD:s presentation

Konecranes Abp:s årsberättelse 2012

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2013

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Kandidaternas CV:n

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté

Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Konecranes Abp:s årsberättelse 2012

Modell på fullmakt

Dataskyddsbeskrivning