You are here

Bolagsstämma 2016

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma har hållits onsdagen den 23 mars 2016.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast torsdagen den 21 januari 2016. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge, Finland.

 

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 23.3.2016

VD:s översikt 23.3.2016

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2016

Årsredovisning 2015

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté

Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Kandidaternas CV:n

Modell på fullmakt

Dataskyddsbeskrivning