You are here

Bolagsstämma 2017

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017

Bolagsstämman för 2017 hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Hyvinge. Sammanlagt 492 aktieägare som representerade ca 64,6 procent av bolagets röster deltog, antingen själva eller via fullmakt.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på onsdag den 18 januari 2017. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 23.3.2017

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

VD:s presentation på mötet

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2017

Årsredovisning 2016

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Styrelsens förslag till revisorns arvode

Styrelsens förslag till val av revisor

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna A-aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier för aktiesparprogram

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Modell på fullmakt

Dataskyddsbeskrivning