You are here

BOLAGSSTÄMMA 2018

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 27 mars 2018.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på tisdagen den 23 januari 2018. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.
 

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 27.3.2018

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

VD:s presentation på mötet

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Årsredovisning 2017

Bilaga 1 - Bolagsordning

Kandidaternas CV:n

Information om den nuvarande styrelsen kan hittas på sidan Styrelse.

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nomineringskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nomineringskommittés förslag till styrelsesammansättning

Från och med den 9.2.2018 anses Ole Johansson och Bertel Langenskiöld vara beroende av bolagets betydande aktieägare i och med att HC Holding Oy Ab meddelat att bolagets innehav överskred 10 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster. KC Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag.

Styrelsens förslag till revisorns arvode

Styrelsens förslag till val av revisor

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier för aktiesparprogram

Modell på fullmakt

Dataskyddsbeskrivning

 

Page last updated:
10.01.2018 - 09:35