You are here

Revision

Den lagstadgade revisionens huvudsakliga uppgift är att bestyrka att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens resultat och ekonomiska ställning under räkenskapsperioden, som är kalenderåret. Revisorn rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsens revisionskommitté. Revisorn är skyldig att granska riktigheten av bokslutet och bolagets bokföring under räkenskapsperioden samt avge en revisionsberättelse till bolagsstämman. Konecranes revisorer utses av bolagsstämman och tjänstgör till slutet av bolagsstämman efter valet. Samma revisor med huvudansvar får inte tjänstgöra mer än sju (7) räkenskapsperioder.

Ernst & Young Oy har varit bolagets externa revisor sedan år 2006. År 2017 var Kristina Sandin revisor med huvudansvar. År 2017 fick Ernst & Young Oy med närstående revisionsföretag 4 154 000 EUR i arvoden för revision av bolagen i Konecranes koncernen och 601 000 EUR för övriga tjänster.