You are here

Styrelsekommittéer

I början av 2017 bistods styrelsen av två kommittéer: revisionskommittén och nominerings- och kompensationskommittén. I sitt konstituerande möte efter bolagsstämman den 23.3.2017 beslöt Konecranes styrelse att grunda en nomineringskommitté och en personalkommitté. Dessa ersätter den tidigare nominerings- och kompensationskommittén. Dessutom har styrelsen en revisionskommitté som tidigare.

 

Revisionskommittén

Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för revisionskommittén bland sina medlemmar. Revisionskommittén ska ha åtminstone tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. Åtminstone en (1) medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare.

Revisionskommittén ska bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av kontrollen av bolagets bokföring och ekonomi i enlighet med lagen om aktiebolag. Avsikten är inte att utvidga styrelsens uppgifter utöver det som uttryckligen fastställs i den finska lagen om aktiebolag. Revisionskommittén fattar inte självständiga beslut och kan förlita sig på den information den får. Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning (tillgänglig endast på engelska).

Enligt arbetsordningen ska revisionskommittén sammanträda minst fyra (4) gånger om året. Ordföranden ska för styrelsen presentera en rapport över varje möte som revisionskommittén har hållit.

Styrelsens revisionskommitté består av följande tre (3) medlemmar:

Ulf Liljedahl, ordförande sedan 27.3.2018

Ole Johansson, medlem sedan 27.3.2018

Päivi Rekonen, medlem sedan 27.3.2018

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av bolaget. Ulf Liljedahl och Päivi Rekonen anses vara oberoende av betydande aktieägare. Ole Johansson anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab.

Kommittémedlemmarna har tillräcklig sakkunskap om företagsledning. Därutöver har Ole Johansson och Ulf Liljedahl avlagt examen i affärsadministration och/ eller i ekonomi.

Revisionskommittén sammanträdde fem (5) gånger under 2017. Närvaroprocenten var 100 procent. Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten.

 

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén består av minst tre (3) medlemmar. Styrelsen väljer medlemmarna och ordföranden för nomineringskommittén bland sina medlemmar.

Styrelsens nomineringskommitté består av följande tre (3) medlemmar:

Christoph Vitzthum, ordförande sedan 27.3.2018

Ole Johansson, medlem sedan 27.3.2018

Ulf Liljedahl, medlem sedan 27.3.2018

Alla medlemmar av nomineringskommittén anses vara oberoende av bolaget. Förutom Ole Johansson alla medlemmar av nomineringskommittén anses vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Ole Johansson anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab.

Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning (tillgänglig endast på engelska).

Nomineringskommittén sammanträdde två (2) gånger och tidigare nominergins- och kompensationskommittén också två (2) gånger under 2017. Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten.

 

Personalkommitté

Personalkommittén består av minst tre (3) medlemmar. Styrelsen väljer medlemmarna och ordföranden för personalkommittén bland sina medlemmar.

Styrelsens personalkommitté består av följande tre (3) medlemmar:

Bertel Langenskiöld, ordförande sedan 27.3.2018

Janina Kugel, medlem sedan 27.3.2018

Christoph Vitzthum, medlem sedan 27.3.2018

Alla medlemmar av personalkommittén anses vara oberoende av bolaget och bolagets betydande aktieägare.

Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning (tillgänglig endast på engelska).

Personalkommittén sammanträdde fyra (4) gånger och tidigare nominergins- och kompensationskommittén två (2) under 2017. Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten.