You are here

Liikearvo ja liikearvon testaus

 

Liikearvo, MEUR

2016 2015
Alkuperäinen hankintameno 1.1. 122,3 119,5
Siirto myytävänä oleviin varoihin -21,1 0,0
Muuntoero -0,3 2,8
Hankintameno 31.12. 100,9 122,3
Kertyneet arvonalentumiset 1.1. -14,7 -14,7
Tilikauden arvonalentumiset 0,0 0,0
Tasearvo 31.12. 86,2 107,6

 

 

Yleiset periaatteet

Johto seuraa konsernin suoritusta kuukausittaisissa kokouksissa ja raportoinnissa, joka tapahtuu liiketoimintayksikkötasolla. Liikearvojen arvonalentumistestaus tehdään konsernin organisaation alimmalla tasolla, jolla liiketoimintajohto seuraa liikearvoja.

Liikearvot raportoiduin segmenteittäin arvonalentumiskirjausten jälkeen, MEUR

2016 2015
Teollisuusnosturit 44,3 44,9
Trukit 12,1 12,6
Stahl CraneSystems* 0,0 20,4
Agilon 3,9 3,9
Laitteet yhteensä 60,3 81,8
     
Satamahuolto 10,7 10,7
Nosturihuolto 10,7 10,7
Työstökonehuolto 4,4 4,4
Kunnossapito yhteensä 25,8 25,8
     
Konsernin raportoitujen segmenttien liikearvo 31.12. 86,2 107,6

 *Stahl CraneSystemsin liikearvo on siirretty myytävänä oleviin varoihin.

Kullekin rahavirtaa tuottavalle yksikölle on määritelty kerrytettävissä oleva rahamäärä, joka perustuu diskontattuja rahavirtoja käyttäviin käyttöarvolaskelmiin. Rahavirtalaskelmissa käytetty ennustejakso on viisi vuotta ja se perustuu rahavirtaa tuottavan yksikön johdon tekemiin taloudellisiin ennusteisiin, joita konsernijohto on tarvittaessa oikaissut. Ennusteet perustuvat rahavirtaa tuottavan yksikön historiallisiin tietoihin, tilauskantaan, nykyiseen markkinatilanteeseen sekä tietoihin teollisuudenalan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista. Näitä olettamia analysoidaan vuosittain osana johdon budjetointia ja strategisen suunnittelun syklejä. Laskelmat valmistellaan neljännen vuosikvartaalin aikana.

Diskonttokorkokantana on käytetty verovaikutuksella putsattua keskimääräistä pääoman kustannusta ja se perustuu pitkäaikaisiin valtion riskittömien velkakirjojen korkoihin kuin myös markkina- ja teollisuudenalakohtaisiin riskipreemioihin. Riskipreemiot saadaan samalla teollisuudenalalla toimivien yhtiöiden liiketoimintaportfolioista.

Avainolettamat, jotka ovat keskimääräinen myynnin vuotuinen kasvu seuraavan viiden vuoden aikana ja diskonttokorko, ovat seuraavat:

  Myynnin
vuotuinen kasvu
Diskonttokorko
Teollisuusnosturit 5 % 11,8 %
Satamahuolto 5 % 13,1 %
Työstökonehuolto 5 % 9,9 %
Agilon* 57 % 17,9 %
Nosturihuolto 5 % 11,7 %
Trukit 5 % 10,3 %

*Agilonin myynnin vuotuinen kasvu oli 57 % (104 % vuonna 2015) koska liiketoiminta on aloitusvaiheessa.

Myyntikatteen vuotuinen kasvu on johdonmukainen myynnin vuotuisen kasvun kanssa. Lisäksi kaikissa kassavirtaa tuottavien yksiköiden terminaalivuoden kasvuna on käytetty 1 %:a.

Arvonalentumiskirjaukset

Vuosien 2016 ja 2015 arvonalentumistestaukset eivät aiheuttaneet arvonalennuskirjauksia.

Herkkyysanalyysit

Perusolettamiin perustuneen liikearvotestauksen lisäksi suoritettiin neljä erillistä herkkyysanalyysiä jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle:

1) Diskonttokorkoanalyysi, jossa käytettävää diskonttokorkokantaa korotettiin viidellä prosenttiyksiköllä
2) Herkkyysanalyysi, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden sekä liiketoimintatason yksiköiden ennustettuja kassavirtoja alennettiin konsernin johdon analyysin perusteella. Yksiköiden historiatietoon ja markkinatilanteeseen sekä tulevaisuuden kasvunäkymiin perustuen vuosittaisia kassavirtoja alennettiin -10 % mukaan lukien terminaalivuosi.
3) Herkkyysanalyysi, jossa samanaikaisesti sekä yllä mainittua diskonttokorkoa korotettiin (+5 %-yks.) sekä tulevia kassavirtoja alennettiin (-10 %)
4) Herkkyysanalyysi, jossa myynnin vuotuista kasvua alennettiin viiden ennustetun vuoden aikana (-2 %-yks.) käyttäen nykyistä diskonttokorkoa.

2016

Työstökonehuolto -yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti arvonalentumistestauksessa olevien vastaavien varojen tasearvon 7,0 milj. eurolla, Teollisuusnosturi -yksikön 22,4 milj. eurolla ja Agilon -yksikön 0,8 milj. eurolla. Herkkyysanalyysi, jossa käytettiin sekä korkeampaa diskonttokorkoa (+5 %-yks.) että matalampaa kassavirtaennustetta (-10 %) osoitti, että Työstökonehuolto -yksikössä olisi kirjattu arvonalentumista 0,3 milj. euroa, Teollisuusnosturit -yksikössä arvonalentumisena olisi kirjattu koko liikearvo ja Agilon -yksikössä olisi kirjattu arvonalentumista 2,8 milj. euroa. Herkkyysanalyysi, jossa lasketaan myynnin vuotuista kasvua (-2 %-yks perustestaukseen verrattuna) käyttäen nykyistä diskonttokorkoa osoitti, että Työstökonehuolto-yksikössä arvonalentumista olisi kirjattu 1,4 milj. euroa, Teollisuusnosturit -yksikössä arvonalentumisena olisi kirjattu koko liikearvo ja Agilon -yksikössä arvonalentumista olisi kirjattu 1,7 milj. euroa. Työstökonehuolto-yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä 15,4 milj. euroa olisi sama kuin tasearvo, jos diskonttokorko olisi 5,7 %-yksikköä korkeampi tai jos diskontatut rahavirrat olisivat 45,4 % matalammat. Teollisuusnosturit-yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä 186,4 milj. euroa olisi sama kuin tasearvo, jos diskonttokorko olisi 1,0 %-yksikköä korkeampi tai jos diskontatut rahavirrat olisivat 12,0 % matalammat. Agilon -yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä 6,8 milj. euroa olisi sama kuin tasearvo, jos diskonttokorko olisi 1,2 %-yksikköä korkeampi tai jos diskontatut rahavirrat olisivat 12,0 % matalammat. Työstökonehuolto-,Teollisuusnosturit- ja Agilon -yksiköt sisältävät myös erityisen perusolettaman kiinteiden kulujen laskusta. Työstökonehuolto -yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä 15.4 milj. euroa olisi sama kuin tasearvo, jos käyttökate-% (EBITDA %) olisi 1,8 %-yksikköä matalampi, Teollisuusnosturit -yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä 186,4 milj. euroa olisi sama kuin tasearvo, jos käyttökate-% (EBITDA %) olisi 0,4 %-yksikköä matalampi ja Agilon -yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä 6,8 milj. euroa olisi sama kuin tasearvo, jos käyttökate-% (EBITDA %) olisi 1,1 %-yksikköä matalampi. Muiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta ei herkkyysanalyysien perusteella ilmentynyt liikearvon alaskirjaustarvetta.