You are here

Förvaltning

Konecranes Abp (Konecranes, bolaget) är ett finländskt offentligt aktiebolag som i beslutsfattande och förvaltning följer den finska lagen om aktiebolag, Värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsinkis föreskrifter och andra bestämmelser som gäller börsnoterade bolag, samt Konecranes bolagsordning.

Konecranes följer den Finska koden för bolagsstyrning 2015 som trädde i kraft den 1.1.2016. Koden är godkänd av Värdepappersmarknadslagens styrelse och finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Konecranes följer kodens rekommendationer utan undantag.

Utgående från koden har Konecranes gett ett förvaltningsutlåtande och en rapport om löner och arvoden.

 

Förvaltningsstruktur för Konecranes koncernen under 2017.