You are here

Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

Stock exchange release

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 23.3.2017 kl. 10.00 i Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2016, beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers förslag till bolagsstämman.

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman att 1,05 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 27.3.2017 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2017.

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde att till styrelseledamöterna för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, viceordförandes årsarvode är 100 000 euro och styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare fastställde stämman att 50 procent av årsarvodet utbetalas i aktier i bolaget. Aktier som används till utbetalningen av arvodet kan förvärvas från marknaden till ett pris som vid förvärvstidpunkten fastställs i offentlig handel, eller överlåtas i motsvarande antal egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv eller sådan överlåtelse av aktier inte vara möjlig att genomföra på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar.

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han eller hon deltar i. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde enligt nominerings- och kompensationskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget är åtta (8). Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Malin Persson och Christoph Vitzthum återvaldes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma.

Enligt paragraf 5 i bolagsordningen har Terex Corporation för närvarande rätt att genom skriftlig anmälan till bolaget välja två medlemmar till bolagets styrelse. Terex Corporation har utnämnt David A. Sachs och Oren G. Shaffer som styrelseledamöter.

Val av revisor och revisorns arvode

Stämman fastställde att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för året som utgår den 31.12.2017. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin skall fungera som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A- eller B-aktier och/eller om mottagande av bolagets egna A- eller B aktier som pant.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden, och också i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier.

Antalet A-aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga aktier och 9,5 procent av samtliga A-aktier i bolaget. Emissionen av aktier eller särskilda rättigheter kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 A-aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2022. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2016.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna A-aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna A-aktier.

Högst 6 000 000 A-aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga aktier och 9,5 procent av samtliga A-aktier i bolaget. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna A-aktier.

Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i förra punkten avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 A-aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2022. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2016.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier för aktiesparprogram

Stämman fastställde styrelsens förslag att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya A-aktier eller överlåtelse av bolagets egna A-aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission av A-aktier även till bolaget. Detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna A-aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya A-aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av samtliga aktier och 0,8 procent av samtliga A-aktier i bolaget.

Bemyndigandet är i kraft fram till 22.3.2022. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i förra punkterna. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2016 gav för aktiesparprogrammet

Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om donationer på högst 200 000 euro till Aalto-universitetet och 50 000 euro till Åbo Akademi genom en eller flera betalningar. Styrelsen har rätt att besluta att hela eller delar av donationen ska tillskrivas särskilda studieämnen samt om andra frågor gällande donationerna. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2018.

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com/agm2017 senast från och med 6.4.2017.

Konecranes Abp

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 18 000 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

UTDELNING
Nasdaq Helsinki
Medierna
www.konecranes.com