You are here

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Stock exchange release
Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 27.3.2018 kl. 10.00 i Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2017, beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers förslag till bolagsstämman. 
 
Dividendutdelning
 
Enligt styrelsens förslag fastställde stämman att 1,20 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 29.3.2018 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 10.4.2018.
 
Styrelseledamöternas arvoden
 
Stämman fastställde att till styrelseledamöterna för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma betalas oförändrade årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, viceordförandes årsarvode är 100 000 euro och styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod. 
 
Ytterligare fastställde stämman att 50 procent av årsarvodet utbetalas i aktier i bolaget. Aktier som används till utbetalningen av arvodet kan förvärvas från marknaden till ett pris som vid förvärvstidpunkten fastställs i offentlig handel, eller överlåtas i motsvarande antal egna aktier som innehas av bolaget. Förvärvet av aktier eller överlåtelsen av egna aktier som innehas av bolaget ska genomföras i fyra lika stora rater, och varje rat ska förvärvas eller överlåtas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2018. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv eller överlåtelse av aktier som används till utbetalningen av arvodet.
 
Skulle sådant förvärv eller sådan överlåtelse av aktier inte vara möjlig att genomföra inom ovannämnda tidsperiod på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar.
 
Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han eller hon deltar i. Det upplupna mötesarvodet betalas i samband med varje delbetalning av årsarvodet. Ett sådant mötesarvode som uppstår efter utbetalningen av den sista raten av årsarvodet ska utan onödigt dröjsmål betalas efter utgången av styrelseledamotens mandatperiod. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning. 
 
Styrelsens sammansättning
 
Stämman fastställde enligt nomineringskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget är åtta (8). Nuvarande styrelseledamöterna Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl och Christoph Vitzthum återvaldes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma, och Per Vegard Nerseth, Anders Nielsen samt Päivi Rekonen valdes in som nya styrelseledamöter för samma mandatperiod.
 
Val av revisor och revisorns arvode
 
Stämman fastställde att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för året som utgår den 31.12.2018. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin skall fungera som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.
 
Ändring av bolagsordningen
 
Stämman fastställde att bolagets bolagsordning ändras i sin helhet enligt följande:
 
1 § Bolagets firma och hemort
 
Bolagets firma är Konecranes Abp.
 
Bolagets firma på finska är Konecranes Oyj och på engelska Konecranes Plc.
 
Bolagets hemort är Hyvinge.
 
2 § Föremålet för bolagets verksamhet
 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning, import, export, planering, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-, forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringstjänster. Föremålet för bolagets verksamhet är också att idka fabriksunderhåll och underhållstjänster. För sitt ändamål kan bolaget äga och hyra fastigheter samt äga värdepapper och idka handel med värdepapper och fastigheter. Verksamheten kan idkas direkt i bolaget, i dotter- och intressebolag och i samföretag. Bolaget kan som moderbolag handha koncernens förvaltning, finansiering, marknadsföring och övriga för koncernen gemensamma uppgifter samt att äga och licensiera immaterialrättigheter.
 
3 § Värdeandelssystemet
 
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.
 
4 § Styrelsen och mandattid
 
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie medlemmar.
 
Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.
 
Styrelsen väljer en ordförande bland sig för mandattiden. Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till styrelsens ordförande.
 
5 § Verkställande direktör och dennes ställföreträdare
 
Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen. Styrelsen kan välja en ställföreträdare för verkställande direktören och vice verkställande direktörer.
 
6 § Företrädande av bolaget
 
Bolaget företräds av styrelsen i dess helhet eller av verkställande direktören.
 
Styrelsen besluter om givande av prokura, så att prokuristen tillsammans med en annan prokurist har rätt att företräda bolaget.
 
7 § Räkenskapsperiod
 
Bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december.
 
8 § Revisor
 
Bolaget har minst en (1) ordinarie CGR-revisor och en (1) revisorssuppleant, eller alternativt minst en (1) revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor.
 
Revisorerna väljs till sin uppgift för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
 
9 § Kallelse till bolagsstämma
 
Styrelsen skall utfärda kallelse till bolagsstämman genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor eller i en eller flera av styrelsen utsedda rikstidningar eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen skall dock utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.
 
Aktieägare bör för att få deltaga i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningsdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag.
 
Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda.
 
10 § Ordinarie bolagsstämma
 
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen fastställda dagen inom sex (6) månader efter utgången av räkenskapsperioden.
 
Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:
 
1. bokslutet samt koncernbokslutet;
 
2. revisionsberättelsen;
 
beslutas:
 
3. om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet;
 
4. om användningen av den vinst eller annat fritt kapital som balansräkningen utvisar;
 
5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
 
6. om styrelsemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av deras resekostnader;
 
7. om fastställande av revisorernas arvode;
 
8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och vid behov deras mandattid samt vid behov antalet revisorer;
 
väljas:
 
9. styrelsemedlemmarna;
 
10. revisorn eller revisorerna och eventuell revisorssuppleant;
 
behandlas:
 
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.
 
11 § Tvistlösning
 
Tvister mellan bolaget, aktieägare, styrelsen eller dess medlem, verkställande direktören och/eller revisor skall slutgiltigt avgöras i skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte skall vara Helsingfors, Finland. Skiljeförfarande skall hållas på finska eller svenska ifall en part inte yrkar på att skiljeförfarande skall hållas på engelska.
 
Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
 
Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant.
 
Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.
 
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
 
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
 
Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.
 
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2019.
 
Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
 
Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
 
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.
 
Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 aktier. 
 
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2019. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2023. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2017.
 
Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
 
Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier.
 
Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.
 
Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 aktier. 
 
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2019. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2023. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2017.
 
Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier för aktiesparprogram för personalen
 
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.
 
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till bolaget. Detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av bolagets samtliga aktier.
 
Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 26.3.2023. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i de föregående punkterna . Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2017 gav för aktiesparprogrammet. 
 
Protokoll
 
Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com/agm2018 senast från och med 10.4.2018.
 
 
KONECRANES ABP
 
Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer
 
 
YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050
 
 
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
 
 
 
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media