You are here

Starka resultat samt stabil tillväxt inom orderingången för Service och Industriutrustning

Stock exchange release

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari-september 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Konecranes tillämpade ett komplett retrospektivt förfarande vid övergången till IFRS 15 och siffrorna för 2017 års perioder har återgivits. Se not 4 för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 15 och övriga väsentliga bokföringsprinciper.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

- Orderingång för Service 241,9 MEUR (231,8), +4,4 procent (+4,8 procent i jämförbara valutakurser)
- Orderingång 716,5 MEUR (750,1), -4,5 procent (-3,3 procent i jämförbara valutakurser). Minskningen berodde på affärsområdet Hamnlösningar, men kompenserades delvis av stark tillväxt inom affärsområdena Industriutrustning och Service.
- Omsättning 800,2 MEUR (746,8), +7,2 procent (+7,8 procent i jämförbara valutakurser), med stark tillväxt inom alla affärsområden
- Justerad EBITA 74,5 MEUR (54,5), 9,3 procent av omsättningen (7,3), vilket återspeglar de kostnadsbesparande åtgärderna, större omsättning, förbättrad försäljningsmix, samt lyckade projektgenomföranden inom Hamnlösningar
- Rörelsevinst 48,5 MEUR (7,0), 6,1 procent av omsättningen (0,9)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,41 EUR (-0,06)

JANUARI-SEPTEMBER I KORTHET

- Orderingång för Service 737,2 MEUR (729,4), +1,1 procent (+5,5 procent i jämförbara valutakurser)
- Orderingång 2 160,5 MEUR (2 274,8), -5,0 procent (-2,1 procent i jämförbara valutakurser)
- Orderstock 1 624,6 MEUR (1 656,4) i slutet av september, -1,9 procent (-1,2 procent i jämförbara valutakurser)
- Omsättning 2 245,2 MEUR (2 227,2), +0,8 procent (+4,0 procent i jämförbara valutakurser)
- Justerad EBITA 171,5 MEUR (136,7), 7,6 procent av omsättningen (6,1)
- Rörelsevinst 114,3 MEUR (263,3), 5,1 procent av omsättningen (11,8)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,79 EUR (2,63)
- Fritt kassaflöde -3,3 MEUR (166,4)
- Nettoskuld 620,5 MEUR (566,4) och skuldsättningsgrad (gearing) 49,9 procent (45,1)

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN

Efterfrågan bland industrikunderna fortsätter att förbättras i EMEA och Amerika; med detta sagt man kan se tecken på en stabilisering. I APAC hålls efterfrågemiljön stabil. Den globala containergenomströmningen ligger fortsättningsvis på en hög nivå och utsikterna för beställningar inom containerhantering är stabila.

FINANSIELL STYRNING

År 2018 beräknas omsättningen vara på ungefär samma nivå som 2017 eller högre. Vi beräknar att den justerade EBITA-marginalen förbättras 2018.

NYCKELTALEN 

 

Juli – september

Januari – september

 

 

7-9/

2018

7-9/

 2017

Förändr. %

1-9/ 2018

1-9/ 2017

Förändr. %

R12M

2017

Orderingång, MEUR

716,5

            750,1

-4,5

2 160,5

2 274,8

-5,0

2 893,1

      3 007,4

Orderstock vid periodens slut, MEUR

 

 

 

1 624,6

1 656,6

-1,9

 

      1 535,8

Omsättning, MEUR

800,2

746,8

7,2

2 245,2

2 227,2

0,8

      3 155,2

      3 137,2

Justerad EBITDA, MEUR 1

91,1

72,2

26,3

223,8

192,0

16,6

321,0

289,2

Justerad EBITDA, % 1

11,4%

9,7%

 

10,0%

8,6%

 

10,2%

9,2%

Justerad EBITA, MEUR 2

74,5

54,5

36,5

171,5

136,7

25,5

251,5

216,6

Justerad EBITA, % 2

9,3%

7,3%

 

7,6%

6,1%

 

8,0%

6,9%

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1

65,1

44,8

45,3

143,4

107,4

33,6

214,1

178,0

Justerad rörelsemarginal, % 1

8,1%

6,0%

 

6,4%

4,8%

 

6,8%

5,7%

Rörelsevinst (EBIT), MEUR

48,5

7,0

597,8

114,3

263,3

-56,6

169,7

318,7

Rörelsemarginal, %

6,1%

0,9%

 

5,1%

11,8%

 

5,4%

10,2%

Vinst före skatter, MEUR

44,0

-4,7

1 039,7

86,8

231,4

-62,5

131,5

276,0

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR

31,9

-4,1

870,7

62,5

203,6

-69,3

84,3

225,4

Resultat per aktie, före utspädning, EUR

0,41

-0,06

821,1

0,79

2,63

-69,7

1,06

2,89

Resultat per aktie, efter utspädning, EUR

0,41

-0,06

821,1

0,79

2,63

-69,7

1,06

2,89

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, %

 

 

 

49,9%

45,1%

 

 

41,1%

Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1

 

 

 

1,9

2,2

 

 

1,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

 

 

 

 

 

 

5,9%

23,7%

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3

 

 

 

 

 

 

11,4%

15,4%

Fritt kassaflöde, MEUR

21,8

-6,2

 

-3,3

166,4

 

54,7

224,4

Medelantal anställda under perioden

 

 

 

16 289

15 307

6,4

 

15 519

 

1 Exklusive justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2 Exklusive justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag

VD och koncernchef Panu Routila:

Framstegen i riktning mot våra mål fortsatte enligt planerna under tredje kvartalet.

För det första låg vi fortsättningsvis en aning före vår synergibesparingsplan, och uppnådde 90 MEUR i årliga kostnadsbesparingar under tredje kvartalet. Till följd av våra goda framsteg, förväntar vi oss nu att de årliga kostnadsbesparingarna uppgår till 105–110 MEUR före årets slut, vilket ligger i den övre ändan av vårt tidigare målsättningsintervall.

För det andra var tredje kvartalet ett starkt kvartal för affärsområdet Service. Omsättningen ökade med 8,2 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol tack vare den ökade orderstocken från början av året. Medan orderingången för tredje kvartalet ökade aningen långsammare jämfört med andra kvartalet, berodde detta på en långsammare moderniseringsaktivitet under kvartalet. Med det sagt, fortsatte fältservice och reservdelar att rapportera en stark tillväxt. I jämförbara valutakurser ökade orderingången inom Service med 4,8 procent och värdet på avtalsbasen med 3,2 procent till 242 MEUR. Jämfört med slutet av 2017, var den årliga tillväxten av avtalsbasens värde ungefär 6 procent

För det tredje rapporterade affärsområdet Industriutrustning en stabil konstant valutaökning på 5,5 procent av externa beställningar under tredje kvartalet jämfört med perioden för ett år sedan. Tillväxten var starkast för komponenter och fortsatte att accelerera från första halvåret. Dessutom ökade orderingången för standardkranar för första gången under den nuvarande ekonomiska uppgången: med ett starkt, tvåsiffrigt procenttal i Amerika och fortsatt tillväxt sedan andra kvartalet i EMEA. Affärsområdet är sencykliskt och den förbättrade prestandan under tredje kvartalet ställer Utrustning i ett bra läge inför årets sista kvartal.

Även om orderingången för Hamnlösningar var ännu relativt svag under tredje kvartalet, berodde detta i stor utsträckning på hur projekten inföll. Efter rapporteringsperiodens slut, meddelade vi om en beställning på 54 automatiserade spårbundna portalkranar till Abu Dhabi Terminals då de bygger ut sin containerterminal i hamnen Khalifa Port. Beställningen är Konecranes näst största någonsin och ett bevis på vår beprövade teknik, leveransexpertis och servicestöd. Ordern är bokad under fjärde kvartalet.

Överlag ligger efterfrågan för containerhanteringsprodukter och tjänster fortsättningsvis på en bra nivå. Trots den tröga orderingången under årets nio första månader, förväntar vi oss att hela årets orderingång inom Hamnlösningar ligger på ungefär samma nivå som eller rentav något högre än 2017.

I jämförbara valutakurser, ökade Koncernens omsättning med 7,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol, och alla affärsområden rapporterade en stabil omsättningstillväxt. Större omsättning, samt 14 MEUR i ytterligare kostnadssynergier på resultaträkningen, bidrog till att förbättra koncernens justerade EBITA-marginal till 9,3 procent under tredje kvartalet. Inom Hamnlösningar fortsatte lönsamheten att gynnas av goda projektgenomföranden och en gynnsam produktmix. Med hänsyn till vår nuvarande orderstock och pågående projekt, förväntar vi att marginalprestandan inom Hamnlösningar kommer att vara något lägre under de kommande kvartalen.

Aktiviteten inom den globala tillverkningssektorn fortsatte att öka under tredje kvartalet. Tillväxten skedde dock i långsammare takt och återspeglade en minskad förutsebarhet inom den globala ekonomin när oron för handelskrig och tariffer fortsatte. Vi har även sett vissa fall där kundernas beslutsfattande har tagit aningen längre. Än så länge har dessa varit enskilda fall, och de har påverkat oss endast i begränsad utsträckning. Ändringar i handelspolicyn kräver också att vi måste justera vår egen verksamhet. Med en global leveranskedja och ett världsomfattande tillverkningsnätverk har vi goda förutsättningar att göra det, när det behövs.

Trots den ökande osäkerheten i världsekonomin, fortsätter vår egen efterfrågemiljö bland de industriella kunderna att förbättras i EMEA och Amerika. Med detta sagt har tecken på stabilisering blivit synliga. De två hörnstenarna för vår medellångsiktiga strategi: tillväxt inom Service och utnyttjande av kostnadssynergierna förknippade med MHPS-förvärvet, framskrider väl och enligt våra planer. Vi är fortfarande fast övertygade om att vi uppnår vårt mål på 140 MEUR i årliga kostnadssynergier före slutet av 2019 och har räknat om vår finansiella styrning för helåret 2018.

Information för analytiker och press

En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet, Restaurang Savoy (adress Södra Esplanaden 14, Helsingfors) den 25 oktober 2018 kl. 11.00 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Panu Routila och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 11 oktober 2018 för detaljerad konferensinbjudan.

Konecranes Abp

Eero Tuulos direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION

Panu Routila, VD och koncernchef, tfn +358 20 427 2000
Teo Ottola, finansdirektör, tfn +358 20 427 2040
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 omsatte koncernen 3 136 miljoner euro. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

Distribution
Nasdaq Helsinki
Media
www.konecranes.com