You are here

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Stock exchange release

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 23.3.2016 kl. 10.00 i Hyvinge, Finland. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2015 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman att 1,05 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 29.3.2016 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 6.4.2016.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget är sex (6). Styrelseledamöterna som valdes vid bolagsstämman 2016 för en mandatperiod som utgår vid den tidpunkt som inträffar tidigare av antingen (i) slutförandet av Transaktionen (Konecranes – Terex fusion) eller (ii) utgången av 2017 års ordinarie bolagsstämma är Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johansson, Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Christoph Vitzthum.

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelseledamöterna:

Styrelseordförande: 105 000 euro
Viceordförande: 67 000 euro
Övriga styrelseledamöter: 42 000 euro.

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

Ytterligare föreslås att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelseledamöternas räkning från marknaden förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Förvärvet av aktier eller överlåtelsen av egna aktier som innehas av bolaget skall genomföras i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas eller överlåtas inom två veckor efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2016.

Skulle sådant förvärv eller sådan överlåtelse av aktier inte vara möjlig att genomföra inom ovannämnda tidsperiod på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar.

Val av revisor och revisorns arvode

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Stämman fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin skall fungera som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd skälig faktura.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2017.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock inte mera än 700 000 aktier tillsammans med det i följande punkt avsedda bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2017. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2021. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2015.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigande styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor:

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock inte mera än 700 000 aktier tillsammans med det i föregående punkt avsedda bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2017. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2021. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2015.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Stämman fastställde styrelsens förslag att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Stämman fastställde styrelsens förslag att besluta om emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till bolaget. Detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 22.3.2021. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i föregående punkterna ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2015 gav för aktiesparprogrammet.

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com/agm2016 från och med 6.4.2016.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2015 omsatte koncernen 2 126 MEUR. Koncernen har 11 900 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V).

UTDELNING
Nasdaq Helsinki
Medierna
www.konecranes.com