You are here

Bolagsordning

KONECRANES ABP:S BOLAGSORDNING

1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är Konecranes Abp.

Bolagets firma på finska är Konecranes Oyj och på engelska Konecranes Plc.

Bolagets hemort är Hyvinge.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning, import, export, planering, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-, forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringstjänster. Föremålet för bolagets verksamhet är också att idka fabriksunderhåll och underhållstjänster. För sitt ändamål kan bolaget äga och hyra fastigheter samt äga värdepapper och idka handel med värdepapper och fastigheter. Verksamheten kan idkas direkt i bolaget, i dotter- och intressebolag och i samföretag. Bolaget kan som moderbolag handha koncernens förvaltning, finansiering, marknadsföring och övriga för koncernen gemensamma uppgifter samt att äga och licensiera immaterialrättigheter.

3 § Värdeandelssystemet
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Styrelsen och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie medlemmar.

Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Styrelsen väljer en ordförande bland sig för mandattiden. Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till styrelsens ordförande.

5 § Verkställande direktör och dennes ställföreträdare
Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen. Styrelsen kan välja en ställföreträdare för verkställande direktören och vice verkställande direktörer.

6 § Företrädande av bolaget
Bolaget företräds av styrelsen i dess helhet eller av verkställande direktören.

Styrelsen besluter om givande av prokura, så att prokuristen tillsammans med en annan prokurist har rätt att företräda bolaget.

7 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

8 § Revisor
Bolaget har minst en (1) ordinarie CGR-revisor och en (1) revisorssuppleant, eller alternativt minst en (1) revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor.

Revisorerna väljs till sin uppgift för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Styrelsen skall utfärda kallelse till bolagsstämman genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor eller i en eller flere av styrelsen utsedda rikstidningar eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen skall dock utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.

Aktieägare bör för att få deltaga i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningsdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

10 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen fastställda dagen inom sex (6) månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:

1. bokslutet samt koncernbokslutet;

2. revisionsberättelsen;

beslutas:

3. om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet;

4. om användningen av den vinst eller annat fritt kapital som balansräkningen utvisar;

5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;

6. om styrelsemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av deras resekostnader;

7. om fastställande av revisorernas arvode;

8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och vid behov deras mandattid samt vid behov antalet revisorer;

väljas:

9. styrelsemedlemmarna;

10. revisorn eller revisorerna och eventuell revisorssuppleant;

behandlas:

11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

11 § Tvistlösning
Tvister mellan bolaget, aktieägare, styrelsen eller dess medlem, verkställande direktören och/eller revisor skall slutgiltigt avgöras i skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte skall vara Helsingfors, Finland. Skiljeförfarande skall hållas på finska eller svenska ifall en part inte yrkar på att skiljeförfarande skall hållas på engelska.