You are here

Yhtiöjärjestys

KONECRANES OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Konecranes Abp.

Yhtiön toiminimi suomeksi on Konecranes Oyj ja englanniksi Konecranes Plc.

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialaan kuuluu materiaalinkäsittelylaitteiston ostaminen, myyminen, maahantuonti, maastavienti, suunnittelu, valmistus, korjaaminen, vuokralle antaminen ja leasing sekä konsultti-, tutkimus-, tuotekehittely- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös harjoittaa tehdashuoltoa ja toimittaa kunnossapitopalveluita. Näihin tarkoituksiin yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja harjoittaa arvopaperikauppaa sekä kiinteistökauppaa. Toimintaa voidaan harjoittaa yhtiössä suoraan, tytär- ja osakkuusyhtiössä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi emoyhtiönä hoitaa konsernin hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisiä toimintoja sekä omistaa immateriaalioikeuksia ja myöntää näihin lisenssejä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kymmenestä (10) varsinaisesta jäsenestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiö voi valita toimitusjohtajalle sijaisen ja varatoimitusjohtajia.

6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa hallitus kokonaisuudessaan tai toimitusjohtaja.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus siten, että prokuristilla on oikeus edustaa yhtiötä yhdessä toisen prokuristin kanssa.

7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

8 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on vähintään yksi (1) varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi (1) tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu
Hallituksen on toimitettava kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä tai postittamalla kirjallinen kutsu osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle sillä tavalla ja siinä määräajassa kuin kutsussa ilmoitetaan.
Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana päivänä kuudessa (6) kuukaudessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;

2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen mukaisen voiton tai muun vapaan oman pääoman käyttämisestä;

5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten palkkiosta ja heidän matkakustannustensa korvaamisen perusteista;

7. tilintarkastajien palkkion vahvistamisesta;

8. hallituksen jäsenten lukumäärän ja tarvittaessa heidän toimikautensa samoin kuin tarvittaessa tilintarkastajien lukumäärän vahvistamisesta;

valitaan:

9. hallituksen jäsenet;

10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdollinen varatilintarkastaja;

käsitellään:

11. muut kutsussa esiin tuodut asiat.

11 § Riitojen ratkaiseminen
Yhtiön, osakkeenomistajien, hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan ja/tai tilintarkastajan väliset riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely käydään suomeksi tai ruotsiksi, ellei joku osapuolista vaadi välimiesmenettelyn käymistä englanniksi.